Provozní řád

Vážení klienti, účastníci kurzů,

prosíme o respektování a dodržování níže uvedených pravidel a pokynů, které zajistí optimální bezpečnostní a hygienické podmínky.

 

Důležité informace pro účastníky kurzů

 • Po registraci účastníka do kurzu a uhrazením kurzovného obdrží účastník při první lekci průkazku, kterou se musí vždy prokazovat.
 • Účastníci kurzů navštěvují své lekce pravidelně každý týden. Výuková lekce trvá 30 minut. Skupiny jsou max. 6členné (6 dětí s rodičem + instruktor). Děti jsou do skupin rozděleny dle věku a dovedností. Každou lekci je možné omluvit do 7.00 hod. toho dne, kdy probíhá lekce. Řádně omluvené lekce si pak rodiče můžou nahradit v jiný den a čas ve stejné věkové kategorii. Lekce se musí nahradit v období vašeho kurzu a pokud nestihnete, máte na to ještě první měsíc navazujícího kurzu. Poté lekce propadají. Po doplavání mohou rodiče zůstat v herně a ostatních prostorách na aklimatizaci 30 - 45 minut.

I. Základní údaje

 • Provozovatel: BC Natrix s.r.o., vedená Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 45651
 • IČ: 25054457
 • DIČ: CZ 25054457
 • Sídlo společnosti: U Zahradního Města 3191/2b, 106 00, Praha 10
 • Jednatelky: Monika Kašparová, tel. 725 950 602, Mgr. Hana Němcová, tel. 725 950 603
 • Oprávnění pro výkon činnosti: živnostenský list
 • Druh poskytovaných služeb: Výuka plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku
 • Kontakt: www.klubnatrix.cz , monika@klubnatrix.cz, hanka@klubnatrix.cz
 • Adresa provozovny: Jirenská 1883, Úvaly, 250 82
 • Provozní doba: pondělí - čtvrtek 7.30 - 20.00 hod., pátek 7.30 - 15.00 hod.

II. Druh poskytovaných služeb

 • Plavecký klub Natrix je poskytovatelem kurzů plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Kurzy jsou vedeny vyškolenými instruktorkami s dlouholetou praxí a vzděláním v tomto oboru. Plavecké kurzy jsou určeny pro děti ve věku od 6 týdnů do 6 let a jejich dospělý doprovod. Děti i dospělé osoby musí být zcela bez zdravotních obtíží. Charakter plavecké výuky dětí je natolik specifický, že předem vylučuje účast osob s pohybovým, zrakovým, sluchovým či mentálním postižením. Osobám s jakýmkoli handicapem nebude účast v plaveckém kurzu umožněna. Tímto omezením předcházíme případnému ohrožení zdraví či života účastníků kurzů. Plavecká výuka dětí probíhá v prostorách vlastní provozovny v Úvalech v ul. Jirenská 1883, která splňuje a garantuje všechny hygienické a bezpečnostní pravidla pro tento druh činnosti.
 • Další poskytované aktivity: cvičení kojenců a batolat, vanové plavání.

III. Popis provozovny

 • Provozovna plaveckého klubu Natrix je nově vybudované centrum pro dětské plavání a cvičení. Je jednopodlažní, bezbariérová, tvořená kombinací zděné a modulové stavby. Ve zděné části (tzv. „mokrý provoz“) je umístěna šatna instruktorů, sprchy muži, sprchy ženy, strojovna, kočárkárna a místnost s bazénem. V modulové části (tzv. „suchý provoz“) je zádveří, prostorná herna, tělocvična, kancelář, recepce, úklidová místnost, WC, přebalovna (s bezbariérovým WC), sklad, šatna ženy, šatna muži, místnost s vanou ( tato vana je určena pouze pro výuku plavání dětí ve věku od 6 týdnů do 6 měsíců). Do prostoru „mokrého provozu“ a místnosti s vanou není povolen vstup osobám s jakýmkoli handicapem.
 • V zádveří mají rodiče k dispozici 50 skříněk na odložení bot a svršků. V prostoru recepce je možný ohřev dětského jídla, k zapůjčení jsou dětské příbory, misky, talíře. Součástí prostorné herny jsou stoly pro dospělé, pro děti pak dětské stoličky ke krmení. Šatny mužů i žen mají oddělené sprchy, WC a vlastní vstup do místnosti s bazénem. Obě šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami, omyvatelnými podložkami pro přebalování dětí, odpadkovými koši, čtverečky buničité vaty. Odpadkové koše, nočníky, omyvatelné ohrádky a podložky jsou dále v prostorách sprch.
 • Větrání: prostory recepce, kanceláře, herny, relaxační místnosti, WC, přebalovny, místnosti s vanou, šatny instruktorů, šatny ženy a WC v dámských sprchách jsou osazeny okny s ventilací. Prostor šatny mužů, dámské i pánské sprchy, WC v pánských sprchách, WC instruktorů, úklidové místnosti a skladu je nuceně větrán potrubím vedeným u stropu mimo prostor provozovny.
 • Vytápění: ústřední na zemní plyn. Plynový turbokotel je umístěn ve strojovně.
 • Osvětlení: stropní svítidla v každé místnosti, světlo z oken v zádveří, herně, relaxační místnosti, kanceláři, recepci, WC, přebalovně, dámské šatně, WC v dámských sprchách, místnosti s vanou, šatně instruktorů, místnosti s bazénem, strojovně a kočárkárně.
 • Zdroj pitné vody: veřejný vodovod. Ohřev vody zajišťuje druhý kotel.
 • Bazén: bazén je obdélníkového půdorysu 8x4m, hloubka vody 1,2 m, vnitřní objem bazénu 38,4 m3. Na třech ze čtyř okrajů jsou přelivové žlaby napojené na akumulační nádrž. Celý prostor bazénu je nuceně větrán.
 • Provozovna je vybavena lékárničkou obsahující vybavení k poskytnutí první pomoci.

IV. Režim dezinfekce pomůcek

 • Při výuce jsou používány pomůcky kvalitou vyhovující hygienickým požadavkům na hračky a výrobky určené dětem do 3 let, které jsou výrobcem schváleny a jsou zdravotně nezávadné.
 • Plavecké pomůcky jsou po každém odplavaném dni čištěny a dezinfikovány. K dezinfekci jsou používány jen vhodné přípravky. Dezinfekční roztoky se připravuji podle návodu k použití. Při dezinfekci je dodržována expoziční doba dezinfekčního prostředku dle koncentrace. Po dezinfekci se pomůcky řádně opláchnou vodou. Dezinfekční prostředky jsou měněny jednou za 6 měsíců.
 • K zabránění vzniku selekce, případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, se střídají dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami.
 • Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky. Pracovníci jsou poučeni o zásadách první pomoci.

V. Úklid a dezinfekce ploch

 • Úklid všech prostor provozovny se provádí bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně však jednou denně navlhko. Při úklidu se používají běžné čistící prostředky , nejméně jednou týdně s použitím dezinfekčních roztoků dle návodu k použití. Uložení všech používaných úklidových pomůcek a dezinfekčních prostředků je zajištěno v úklidové místnosti.
 • Veškerý odpad se odstraňuje denně, a to do nádob na to určených. Do všech odpadkových košů se vkládají PVC pytle. Likvidace odpadu je zajištěna smlouvou o svozu odpadu s firmou .A.S.A. s.r.o.

VI. Zásady osobní a provozní hygieny zaměstnanců

 • pečovat o tělesnou čistotu
 • nosit vhodný pracovní oděv a pracovní obuv
 • do prostor šaten, sprch a bazénu nevstupovat se skleněnými předměty, jídlem či nápoji
 • nelze opustit provozovnu v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a obuvi
 • zákaz kouření ve všech prostorách provozovny
 • pracovní i občanský oděv je nutno odkládat na místo k tomu určené (šatna), přičemž pracovní a občanský oděv se ukládají odděleně

VII. Zásady osobní a provozní hygieny zákazníků

Účastníci kurzu, rodiče a návštěvy jsou povinni:

 • pečovat o tělesnou čistotu
 • nosit vhodné plavky, přezutí do mokrých prostor, čisté převlečení a obuv pro návštěvy
 • do prostor šaten, sprch a bazénu nevstupovat se skleněnými předměty, jídlem či nápoji
 • nelze opustit provozovnu v plavkách, převlečení a obuvi z bazénu
 • zákaz kouření ve všech prostorách provozovny
 • občanský oděv je nutno odkládat na místo k tomu určené (šatna)

VII. Zásady osobní a provozní hygieny zákazníků

VIII. Kontrola kvality vody

Denně před začátkem provozu je ověřována teplota vzduchu a vody v bazénu. Doporučené limity jsou dány vyhlášky 238/2011 Sb. ze dne 10. 8. 2011. Několikrát denně je kontrolována kvalita vody v bazénu – četnost a rozsah kontroly stanovuje vyhláška 238/2011 Sb.

Plavání ve vaně

 • napouštěná voda je pitná voda z vodovodního řadu s teplotou 30-36 stupňů Celsia
 • voda je vyměňována po každém dítěti a při novém napouštění se vždy kontroluje její teplota a průhlednost po každém kojenci je provedena dezinfekce vany
 • jedenkrát za měsíc se provádí mikrobiologický rozbor vody podle vyhlášky 238/2011 Sb.

Plavání v bazénu

 • kvalita vody v bazénu je kontrolována několikrát denně dle vyhlášky 238/2011 Sb.
 • obsah volného a vázaného chlóru - hodinu před zahájením provozu a dále každou čtvrtou hodinu
 • redox potenciál - před zahájením provozu a dále pak každou čtvrtou hodinu
 • pH vody - jedenkrát denně
 • teplotu vody, vzduchu, průhlednost - třikrát denně
 • mikrobiologické ukazatele - jedenkrát za 14 dnů
 • dbát o zdraví a bezpečnost svou a svých dětí. Dítě musí být neustále pod dozorem rodiče nebo jiné osoby doprovázející dítě, za které nesou plnou odpovědnost
 • účastníci kurzu musí mít na vědomí, že podlahy prostor sprch a bazénu jsou mokré a kluzké. Je nutné pohybovat se v těchto prostorách s ohledem na bezpečnost svou, dětí a ostatních návštěvníků
 • před vstupem do bazénu je každý účastník (dospělý i dítě) povinen se řádně umýt mýdlem bez plavek
 • před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit
 • do prostor bazénu je vstup povolen pouze v plavkách (dítě musí mít plavky s přiléhavou gumičkou kolem nohou)
 • vstup do prostoru bazénu je pouze v gumové obuvi k tomu určené
 • osoby doprovázející musí být převlečené (plavky, sportovní oblečení - tričko, kraťasy), před vstupem na bazén si musí umýt mýdlem nohy, popř. může použít gumovou obuv k těmto účelům určenou
 • v prostorách bazénu a sprch je z bezpečnostních důvodů zakázáno běhání a skotačení dětí a používání elektrických přístrojů
 • v prostorách bazénu, sprch a šaten je zákaz konzumace jakéhokoli jídla a nápojů
 • v případě použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo, dítěti je třeba znovu umýt zadeček
 • čůrání do odtokového kanálku je přísně zakázáno
 • při odchodu z bazénu se nesmí vstupovat do šaten v mokrých plavkách
 • lekcí plavání se mohou účastnit jen zdravé děti, jejich rodiče, popř. osoby doprovázející
 • do bazénu nemají přístup nemocné osoby, osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou hygienou, osoby zahmyzené, osoby pod vlivem alkoholu či návykových látek, dále osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým či mentálním postižením
 • z důvodů aklimatizace je vhodné zvláště v zimních měsících setrvat v prostorách centra nejméně 30 minut po skončení lekce
 • ve všech prostorách provozovny je zákaz kouření
 • při konání plaveckých táborů je vstup do prostor provozovny a k bazénu povolen pouze účastníkům tábora a zaměstnancům
  List Item Description

Provozní řád vypracovaly:  Monika Kašparová, Mgr. Hana Němcová – jednatelky BC Natrix s.r.o.